Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Wybory samorządowe 2024. Wszystko co musisz wiedzieć. Sprawdź ordynację wyborczą

Damian Kelman
Damian Kelman
Wideo
od 16 lat
Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 roku. Premier podał daty: 7 i 21 kwietnia 2024 r. Zanim udamy się do urn, warto zapoznać się z podstawowymi prawami, jakie obowiązują w trakcie wyborów. Zachęcamy do zapoznania się z ordynacją wyborczą.

Spis treści

Wybory samorządowe - zagadnienia ogólne

Co to są wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli do organów samorządowych gmin, powiatów, województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jakie są skutki zwołania zgromadzeń lub organizowania pochodów w dniu wyborów?

- Są zabronione i mogą skutkować nałożeniem kary grzywny.

Czy materiały wyborcze muszą zawierać oznaczenie, kto jest ich autorem?

- Tak, muszą mieć wyraźne oznaczenie ich pochodzenia.

Kto pokrywa wydatki związane z organizacją wyborów?

- Wydatki pokrywane są z budżetu państwa.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego gospodarowania funduszami wyborczymi przez komitety wyborcze?

- Podlegają karom finansowym lub ograniczeniu wolności.

W jaki sposób ustala się wyniki wyborów?

- Na podstawie protokołów wyników głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze, a następnie zbiorczych wyników ustalanych przez terytorialne komisje wyborcze.

Jakie organy nadzorują wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy.

Kto opracowuje kalendarz wyborczy?

- Kalendarz wyborczy opracowuje Prezes Rady Ministrów zarządzając wybory.

Co to jest cisza wyborcza?

- Cisza wyborcza to okres bezpośrednio przed wyborami, kiedy zabroniona jest jakakolwiek publiczna agitacja wyborcza.

Jakiego rodzaju wybory odbywają się w polskim samorządzie terytorialnym?

- W polskim samorządzie terytorialnym odbywają się wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Co to jest norma przedstawicielstwa?

- Norma przedstawicielstwa to wzór wykorzystany do określenia liczby radnych do wyboru w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadający liczbie mieszkańców na danej jednostce.

Jaką funkcję pełnią mężowie zaufania?

- Mężowie zaufania pełnią rolę obserwatorów w czasie głosowania i ustalania wyników, reprezentując interesy list kandydatów.

Kto finansuje wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków komitetów wyborczych.

Jakie są konsekwencje zakłócania porządku w dniu wyborów?

- Zakłócanie porządku w dniu wyborów może skutkować grzywną lub innymi sankcjami.

Jaki jest termin składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze?

- Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych należy składać w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

Jak dokonywany jest podział mandatów w wyborach proporcjonalnych do rad miast?

- Mandaty są przydzielane na podstawie metody D'Hondta bądź Sainte-Laguë, w zależności od przepisów wyborczych.

Co to jest metoda D’Hondta?

- Metoda D’Hondta to sposób przeliczania głosów na mandaty, wykorzystujący dzielenie całkowitej liczby głosów oddanych na listę przez szereg kolejnych liczb całkowitych.

Co to jest kworum w radzie gminy czy powiatu?

- Kworum to minimalna liczba obecnych radnych wymagana do podejmowania ważnych uchwał.

Czym jest sesja inauguracyjna rady?

- Sesja inauguracyjna to pierwsze zebranie nowo wybranej rady, której celem jest oficjalne rozpoczęcie pracy i ślubowanie radnych.

Co to jest ordynacja wyborcza?

- Ordynacja wyborcza to zbiór przepisów określających zasady przeprowadzania wyborów.

Czym jest zarządzenie wyborów?

- Zarządzenie wyborów to decyzja o wyznaczeniu daty wyborów przez odpowiedni organ państwowy lub samorządowy.

Co to jest biuletyn informacyjny wyborczy?

- Biuletyn informacyjny wyborczy to publikacja informująca o zarejestrowanych kandydatach, terminach wyborów i miejscach głosowania.

Co to jest kampania wyborcza?

- Kampania wyborcza to okres przed wyborami, w którym kandydaci i komitety wyborcze prowadzą działania mające na celu zdobycie poparcia wyborców.

Czym jest kalkulacja normy wyborczej?

- Kalkulacja normy wyborczej to obliczenie, jaką liczbę mieszkańców przypada na jednego radnego, stosowane przy ustalaniu liczby radnych oraz podziale na okręgi wyborcze.

Jakie obowiązki ma pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego?

- Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego odpowiada za gospodarkę finansową komitetu, w tym prowadzenie rachunkowości, sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych.

Co to jest ordynacja większościowa?

- Ordynacja większościowa to system wyborczy, w którym zwycięża kandydat lub lista, która otrzymała najwięcej głosów, bez konieczności osiągania progu wyborczego.

Zagadnienia dotyczące kandydatów, radnych i prezydentów

Kto może kandydować w wyborach samorządowych?

- Kandydować mogą obywatele polscy, którzy mają prawo wybieralności, ukończyli 18 lat, zamieszkują na terenie danej jednostki samorządowej i zgłoszeni zostali przez komitety wyborcze.

W jaki sposób można zgłosić kandydatów na radnych?

- Poprzez komitety wyborcze, które zakładają odpowiednio pełnomocników wyborczych.

Czym jest komitet wyborczy?

- Komitet wyborczy to zorganizowana grupa osób lub partia polityczna, która zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą.

Czym jest pełnomocnik wyborczy?

- Pełnomocnik wyborczy to osoba reprezentująca komitet wyborczy, odpowiedzialna za zgłaszanie kandydatów i koordynowanie działań wyborczych.

Czym jest mandat radnego?

- Mandat radnego to uprawnienie do reprezentowania mieszkańców w radzie gminy, powiatu lub sejmiku województwa.

Jakie są konsekwencje dla kandydata, który nie złożył ślubowania radnego?

- Kandydat, który nie złożył ślubowania radnego, nie może pełnić funkcji radnego i jego mandat wygasa.

Co się dzieje w przypadku śmierci radnego?

- W przypadku śmierci radnego jego mandat wygasa, a w zależności od typu wyborów może zostać przeprowadzone uzupełnienie składu rady.

Czym są zgromadzenia wyborcze?

- Zgromadzenia wyborcze to spotkania organizowane przez kandydatów lub komitety wyborcze w celu przedstawienia swoich programów i zdobycia poparcia wyborców.

Czym jest agitacja wyborcza?

- Agitacja wyborcza to działania podjęte przez kandydatów lub komitety wyborcze mające na celu zdobycie poparcia wśród wyborców.

Co się dzieje, gdy kandydat zrzeka się mandatu radnego?

- Jeżeli kandydat zrzeka się mandatu, w jego miejsce może wejść inny kandydat z tej samej listy wyborczej.

Kto może zorganizować komitet wyborczy?

- Komitet wyborczy może być zorganizowany przez partię polityczną, organizację lub grupę wyborców.

Co oznacza termin "kadencja" w kontekście wyborów samorządowych?

- Kadencja to okres, na jaki radni i władze wykonawcze są wybierani.

Co się dzieje, gdy ilość kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym jest równa liczbie mandatów lub mniejsza?

- W takim przypadku mandaty uznaje się za obsadzone bez przeprowadzenia głosowania.

Kto może zostać wybrany na wójta lub burmistrza?

- Na wójta lub burmistrza może zostać wybrana osoba posiadająca czynne prawo wyborcze, która spełnia wymogi określone w prawie lokalnym.

Co oznacza pojęcie "kadencyjność" w odniesieniu do radnych?

- Kadencyjność oznacza czas, na który radni są wybierani i mogą pełnić swoje obowiązki.

Czym są protokoły rejestrowe list kandydatów?

- Protokoły rejestrowe to oficjalne dokumenty, w których zapisuje się informacje o zarejestrowanych listach kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Co oznacza wygaśnięcie mandatu radnego?

- Wygaśnięcie mandatu radnego oznacza utratę statusu radnego z powodu różnych przyczyn, jak śmierć, rezygnacja lub utrata praw wyborczych.

Do czego uprawnia radnego mandat radnego?

- Mandat radnego uprawnia do reprezentowania mieszkańców w organie samorządowym oraz udziału w pracach i głosowaniach rady.

Jakie są obowiązki wójta lub burmistrza w zakresie wyborów samorządowych?

- Wójt lub burmistrz odpowiada za organizację i przygotowanie wyborów na terenie swojej gminy lub miasta.

Jak wygląda procedura zgłaszania kandydatów na prezydentów miast?

- Procedura zgłaszania kandydatów na prezydentów miast odbywa się przez zarejestrowane komitety wyborcze i wymaga zebrania odpowiedniej liczby podpisów popierających kandydaturę.

Co dzieje się z mandatem radnego, który zostaje wybrany na wójta lub burmistrza?

- Mandat radnego, który zostaje wybrany na wójta lub burmistrza, wygasa, ponieważ zgodnie z prawem nie można łączyć obu funkcji.

Co się dzieje w przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów?

- W takim przypadku stosuje się zasadę losowania lub inny ustalony przez prawo sposób ustalenia, kto ostatecznie objął mandat.

Kto może zostać wybrany na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?

- Na te funkcje wybierane są osoby spełniające kryteria określone w przepisach, np. posiadające odpowiedni wiek, prawo wybieralności i stale zamieszkujące na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Co może wyborca w wyborach samorządowych?

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą głosować w wyborach samorządowych w Polsce?

- Obecnie obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą brać udział w wyborach do rad gmin, pod warunkiem, że mieszkają w Polsce.

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

- Głosować mogą wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują w danej jednostce samorządowej.

Jakie uprawnienia ma wyborca wobec listy kandydatów?

- Wyborca może głosować na kandydatów z pojedynczej listy, według ustanowionych procedur zależnych od rodzaju wyborów.

Czym jest karta do głosowania?

- Karta do głosowania to oficjalny dokument, na którym wyborca zaznacza swoje preferencje wyborcze.

Jakie dokumenty mogą być wymagane, aby potwierdzić prawo do głosowania?

- Może być wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Czym jest protokół wyborczy?

- Protokół wyborczy to oficjalny dokument, w którym zapisywane są wyniki głosowania w danym obwodzie lub okręgu wyborczym.

Czy wyborcy mają prawo do wglądu w spis wyborców?

- Tak, wyborcy mają prawo do wglądu w spis wyborców, aby sprawdzić swoje uprawnienia wyborcze.

Co to jest rejestr wyborców?

- Rejestr wyborców to wykaz osób uprawnionych do udziału w wyborach, prowadzony przez odpowiedni urząd gminy.

Jakie przesłanki decydują o ważności karty do głosowania?

- Karta do głosowania jest ważna, jeśli jest oficjalnie ustalona i opatrzona pieczęcią komisji wyborczej.

Jak odbywa się głosowanie tajne?

- Głosowanie tajne odbywa się przez oddanie głosu na karcie bez ujawnienia wyboru innym osobom.

Jak definiuje się większość bezwzględną w kontekście wyborów samorządowych?

- Większość bezwzględna oznacza więcej niż połowę liczby oddanych ważnych głosów.

Czy można zgłaszać kandydatów niezależnych, nie reprezentujących żadnego komitetu?

- Tak, możliwe jest zgłaszanie kandydatów niezależnych, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez prawo wyborcze.

Jakie wybory nazywane są bezpośrednimi?

- Bezpośrednie wybory to takie, w których wyborcy sami wybierają swoich przedstawicieli, bez pośredników czy elektorów.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas głosowania w wyborach samorządowych?

- Podczas głosowania wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

Czy można głosować korespondencyjnie w wyborach samorządowych?

- Tak, istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych, jednak trzeba spełnić określone procedury i wymogi.

Czym różni się głosowanie w wyborach do rady gminy w gminach do 20.000 mieszkańców od głosowania w gminach powyżej tej liczby mieszkańców?

- W gminach do 20.000 mieszkańców wyborca może głosować na kilku kandydatów, a w gminach powyżej tej liczby mieszkańców głosuje się na jedną listę kandydatów, z możliwością wskazania preferencji do uzyskania mandatu.

Ted

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kielce.naszemiasto.pl Nasze Miasto