Miasto Kielce kontra Nazaretanki. Kontrowersyjny wpis prezydenta Kielc i...wojna na oświadczenia

ATAZaktualizowano 
Prezydent Kielc, Bogdan Wenta zapowiedział na oficjalnym profilu Urzędu Miasta – Miasto Kielc zawarcie umowy z Nazaretankami na darmowe użyczenie budynków przy ulicy Marszałkowskiej w Kielcach tak jak zdecydowali radni. Przyznał też, że nadal uważa, iż korzystniejszym rozwiązaniem dla miasta byłaby dzierżawa za tysiąc złotych. Zrugał też radnych za to, że odrzucili jego propozycję a przegłosowali swoją. Ten wpis spowodował burzę komentarzy.

Oświadczenie miasta Kielce w sprawie szkoły Nazaretanek

Oto pełna treść oświadczenia jakie pojawiło się po czwartkowej sesji Rady Miasta na oficjalnym profilu miasta Kielce na Facebooku:

Mieszkańcy Kielc, wybierając Bogdana Wentę na nowego Prezydenta Miasta, oczekiwali zmian. Zgodnie z tym hasłem oraz biorąc odpowiedzialność za realizację swojego programu wyborczego, Prezydent - mając na względzie transparentność, interes miasta, ale też równość dla wszystkich - zaproponował rozwiązanie dotyczące budynku przy ul. Marszałkowskiej uwzględniające wszystkie te elementy.

Propozycja umowy dzierżawy nie została jednak zaakceptowana przez większość Rady Miasta. Jednocześnie w trakcie czwartkowej sesji, na której projekt uchwały pojawił się na prośbę Sióstr Nazaretanek, nastąpiła próba upolitycznienia tej propozycji przez część radnych i wytworzenia wokół niej konfliktu ideologicznego, co jest zupełnie sprzeczne z intencją władz miasta.

Prezydent Kielc miał na celu wyłącznie wypracowanie transparentnych i równych dla wszystkich zasad użyczeń i dzierżawy budynków, będących własnością miasta, a udostępnianych podmiotom zewnętrznym.

Proponując udostępnienie budynku przy ul. Marszałkowskiej na zasadzie umowy dzierżawy, uwzględniany był przede wszystkim interes miasta. Należy pamiętać, że do szkoły sióstr Nazaretanek uczęszcza 82 dzieci (tj. blisko 30% ogółu) nie będących mieszkańcami Kielc.Jednocześnie, na mocy obowiązujących przepisów, gminy, w których zamieszkują ci uczniowie, nie dopłacają do ich kształcenia, a cały koszt edukacji ponosi Miasto Kielce. W tym przypadku, jest to kwota 170 tysięcy złotych rocznie.

W trakcie sesji, radni Kielc większością głosów, bez żadnej dyskusji, odrzucili także poprawkę do uchwały intencyjnej, wyrażającą w swoim zapisie możliwość ogłoszenia konkursu na wynajem nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej. W konkursie mogłyby wystartować wszystkie podmioty, a zwycięzcą zostaliby autorzy najlepszego rozwiązania, co byłoby korzystne dla uczniów oraz ich rodziców.

Jest dla władz miasta całkowicie niezrozumiałe, że w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta, do głosu - poza przedstawicielami rodziców - nie zostali dopuszczeni inni zainteresowani, mimo zwrócenia się z taką prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, w odpowiednim do tego trybie, w dniach poprzedzających czwartkową sesję. To, jak również odrzucenie ww. poprawki, nie jest tożsame z transparentnością i otwartością miasta na wszystkie środowiska.

Mimo to, biorąc pod uwagę głosowanie radnych, wybranych przez mieszkańców Kielc jako swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, prezydent Kielc zapowiada, że podpisze umowę użyczenia.

Poniżej zamieszczone zostały wyniki głosowania, w których można poddać ocenie, czy radni Kielc we właściwy sposób wypełnili swój mandat.

Głosowanie w sprawie umowy dzierżawy budynku przy ul. Marszałkowskiej za kwotę 1000 zł / mies.:

Za - 7 radnych: Marcin Chłodnicki (SLD), Katarzyna Czech-Kruczek, Agata Wojda, Karol Wilczyński, Katarzyna Zapała (PO), Joanna Litwin, Anna Kibortt (PS-BN)

Przeciw - 11 radnych: Jarosław Karyś, Dariusz Kisiel, Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Tadeusz Kozior, Zdzisław Łakomiec, Marian Kubik, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika Słoniewska, Marcin Stępniewski, Arkadiusz Ślipikowski (PiS)

Wstrzymujący się - 5 radnych: Jarosław Bukowski, Maciej Bursztein, Katarzyna Kwietniak, Kamil Suchański, Joanna Winiarska (PS-BN)


Głosowanie w sprawie poprawki do uchwały - ogłoszenie konkursu:

Za - 6 radnych: Marcin Chłodnicki (SLD), Katarzyna Czech-Kruczek, Agata Wojda, Karol Wilczyński, Katarzyna Zapała (PO), Anna Kibortt (PS-BN)

Przeciw - 14 radnych: Jarosław Karyś, Dariusz Kisiel, Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Tadeusz Kozior, Zdzisław Łakomiec, Marian Kubik, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika Słoniewska, Marcin Stępniewski, Arkadiusz Ślipikowski (PiS), Katarzyna Kwietniak, Kamil Suchański, Joanna Winiarska (PS-BN)

Wstrzymujący się - 3 radnych: Jarosław Bukowski, Maciej Bursztein, Joanna Litwin (PS-BN)


Głosowanie w sprawie umowy bezpłatnego użyczenia budynku przy ul. Marszałkowskiej:

Za - 14 radnych: Jarosław Karyś, Dariusz Kisiel, Piotr Kisiel, Wiesław Koza, Tadeusz Kozior, Zdzisław Łakomiec, Marian Kubik, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika Słoniewska, Marcin Stępniewski, Arkadiusz Ślipikowski (PiS), Katarzyna Kwietniak, Kamil Suchański, Joanna Winiarska (PS-BN)

Przeciw - 6 radnych: Marcin Chłodnicki (SLD), Katarzyna Czech-Kruczek, Agata Wojda, Karol Wilczyński, Katarzyna Zapała (PO), Anna Kibortt (PS-BN)

Wstrzymujący się - 3 radnych: Jarosław Bukowski, Maciej Bursztein, Joanna Litwin (PS-BN)

Tak komentują oświadczenie prezydenta Went radni

Agata Wojda, szefowa Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
- Oficjalny profil Urzędu Miasta nie służy do takich wpisów, on jest przeznaczony do promowania Kielc i wydarzeń w mieście, a nie oceny pracy radnych – mówi Agata Wojda. – Prezydent, jeśli chciał zamieścić swoją opinię o pracy radnych, to mógł go to zrobić na swoim facebooku. Mnie też nie podobała się dyskusja na sesji, ponieważ była nacechowana ideologią a nie o to w tej sprawie chodzi. Myślę, że wpis prezydent jest zbyt emocjonalny, co zdarzyło się nie pierwszy raz.

Jarosław Karyś, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości:
- Dziwny to komentarz, czy też oświadczenie, bo wszyscy się zastanawiamy, co to za forma. W tekście jest wiele pretensji do radnych o podjętą na sesji decyzję oraz sformułowań, nie mających pokrycia w rzeczywistości. Pamiętajmy, że radni, jako reprezentanci mieszkańców Kielc mają prawo do swoich opinii a jedną z form ich wyrażania jest głosowanie na sesji. Wpis na facebooku jest niejasny i mętny. Nadal nie wiemy, czy prezydent podpisze umowę użyczenia z Nazaretankami jak deklarował czy nie. Niestosowne jest też moim zdaniem w tego rodzaju wpisach czy „oświadczeniach” stawianie zarzutów radnym w związku z wykonywaniem ich obowiązków. Wygląda, że to „nowa świecka tradycja”, bo już wcześniej zostaliśmy upomniani, aby powstrzymać się od zgłaszania interpelacji zwianych z oczekiwaniami mieszkańców ze względu na ciężka sytuację finansową miasta. Prezydent powinien złożyć oficjalne oświadczenie jaką decyzje zamierza podjąć i przekazać je do wiadomości na przykład na konferencji prasowej - to byłaby właściwa forma.

Wpis Kamila Suchańskiego, przewodniczącego Rady Miasta Kielce
Kamil Suchański, przewodniczący Rady Miasta zamieścił na swoim profilu komentarz do oświadczenia prezydenta Kielc.

Czytamy w nim: " ‼KOMENTARZ DO OŚWIADCZENIA ‼ Z dużym zdziwieniem odczytałem oświadczenie opublikowane na ➡OFICJALNYM⬅ profilu Miasto Kielce. Zaskoczył mnie zwłaszcza ton tego stanowiska – należy stwierdzić, że jest to stronnicza recenzja (by nie napisać: krytyka) postępowania radnych Rady Miasta Kielce w imieniu WŁADZ MIASTA (sic!).

Pragnę przypomnieć, że tzw. organami władzy w mieście są Rada Miasta i Prezydent… A oficjalny fanpage Miasto Kielce nie jest własnością prezydenta tylko Miasta Kielce, czyli wszystkich kielczan! Prezydent, jeśli czuje taką potrzebę, może polemizować z radnymi ze swojego prywatnego konta lub - do czego gorąco zachęcam - w trakcie sesji Rady Miasta czy też podczas innych spotkań z radnymi.

Na oficjalnym profilu Miasto Kielce nie powinno być miejsca na krytykę miasta (vide: rating Fitch) lub jego władz. Powinna być to przestrzeń do promocji naszego miasta i pozyskiwania informacji o bieżących wydarzeniach na jego terenie. Wykorzystywanie do innych celów oficjalnego fanpagu miasta Kielce prowadzonego za pieniądze mieszkańców jest działaniem na szkodę Kielc i nie powinno mieć miejsca.

Muszę także odnieść się do następującego fragmentu oświadczenia: Jest dla władz miasta całkowicie niezrozumiałe, że w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta, do głosu - poza przedstawicielami rodziców - nie zostali dopuszczeni inni zainteresowani, mimo zwrócenia się z taką prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, w odpowiednim do tego trybie, w dniach poprzedzających czwartkową sesję. To, jak również odrzucenie ww. poprawki, nie jest tożsame z transparentnością i otwartością miasta na wszystkie środowiska

To najpierw statut Miasta:
1️⃣ Przewodniczący, z zastrzeżeniem ust. 2, może udzielić głosu osobom spoza Rady. 2️⃣ Czas wystąpienia osoby, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10 minut, przy czym warunkiem koniecznym do udzielenia zgody na wystąpienie jest zgłoszenie na piśmie chęci zabrania głosu skierowane do Przewodniczącego nie później niż przed rozpoczęciem Sesji z zastrzeżeniem ust. 3 3️⃣ Za zgodą Rady, Przewodniczący udziela głosu osobom, o których mowa w ust. 1, bez spełnienia wymagań określonych w ust. 2.
Dwa wnioski o udzielenie głosu, które wpłynęły do mnie przed sesją, pomimo że nie muszę tego robić, skonsultowałem z konwentem Rady Miasta, tj. przewodniczącymi klubów i prezydium. Nikt nie głosował przeciw udzieleniu głosu przedstawicielce Rady Rodziców ze szkoły (były tylko głosy za i wstrzymujące). W przypadku drugiego wniosku nikt nie głosował za udzieleniem głosu (tylko głosy przeciw i wstrzymujące).

Trzeci z wniosków trafił do mnie po ok. godzinie od rozpoczęcia dyskusji nad punktem, którego wniosek dotyczył.
Pozwolę się odnieść jeszcze do jednego fragmentu wpisu: W trakcie sesji, radni Kielc większością głosów, bez żadnej dyskusji, odrzucili także poprawkę do uchwały intencyjnej, wyrażającą w swoim zapisie możliwość ogłoszenia konkursu na wynajem nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej. W konkursie mogłyby wystartować wszystkie podmioty, a zwycięzcą zostaliby autorzy najlepszego rozwiązania, co byłoby korzystne dla uczniów oraz ich rodziców

To nieprawda, że poprawkę złożoną przez radnego Marcina Chłodnickiego odrzucono bez dyskusji. Pan Prezydent może tego nie wiedzieć, bo wówczas już od dłuższego czasu nie było go na sali sesyjnej. Przeprowadziliśmy krótką debatę na ten temat, sam zadałem wnioskodawcy dwa pytania. Poprawkę poddano pod głosowanie, w wyniku czego została odrzucona. To normalne w demokracji!

Panie Prezydencie Bogdan Wenta, czy w dalszym ciągu podtrzymuje Pan to, co znalazło się w treści oświadczenia na oficjalnym profilu Miasta Kielce⁉
Kamil Suchański
#zawszepostroniekielczan"

Autorski wpis Bogdana Wenty
Pełnomocnik prezydenta Bogdana Wenty Danuta Papaj powiedziała, że jest to autorski wpis prezydenta Bogdana Wenty. – Został on zamieszony na profilu Miasto Kielce, ponieważ jest to na razie jedyne miejsce do komunikowania się z mieszkańcami. Rozważamy założenie kolejnego profilu. Jeden z nich służyłby właśnie do kontaktów z mieszkańcami a drugi do promocji miasta i informowaniu o wydarzeniach – dodała.

Bogdan Wenta na Facebooku
Warto dodać ,że Bogdan Wenta posiada swój profil na Facebooku na którym często zabiera głos na tematy związane z miastem, porusza też sprawy publiczne. - oto konto na Facebooku Bogdana Wenty

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

2019.04.17 12:47:22

Głupi naród z Kielc wybrał głupiego ptezydenta

2019.04.14 06:40:23

Panie Wenta. spusc. Pan tych "PAPLAJOW" bo oni Pana wykoncza !!!

2019.04.13 20:29:58

Wenta, zrezygnuj puki jeszcze czas!!!

2019.04.13 11:37:32

Kamil, co Tobie się w głowę dzieje? Otrząsnąć się musisz i zweryfikować tłum, którym zacząłeś się od jakiegoś czasu otaczać . Oni ciągną Cię na dno, tylko Twoje wpływy i pieniądze się liczą dla nich, zadaj sobie pytanie, czy te wszystkie osoby by przy Tobie były, gdybyś nazywał się Kowalski i pracował w urzędzie? Rozejrzyj się póki nie jest za późno, proszę. Przecież Ty taki nie byłeś, podziękuj KK za to jak Cię ludzie traktują, zdejmij bielmo z oczu. To przez nią przestałes coś znaczyć. Obudź się!

2019.04.13 11:15:40

Tak to już jest, bo naszym miastem rządzi nie Polak z Kielc, tylko volksdeutsch z Morawicy...

2019.04.13 10:38:31

Wenta pokazał jak suchanski lawiruje. Raz z Pisem raz z Pelo.

2019.04.13 10:34:46

„Lubawski wróć” - tak mówią tylko skończone tumany i arabowie. Leśnego dziada zostawić tam gdzie jego miejsce - w sanatorium. Miejsce lubawskiego jest na emeryturze. Stary jest - za kilka lat będzie wąchał kwiatki od spodu. A jego dusza będzie w piekle za to jak zniszczył Kielce

2019.04.13 09:16:36

Jakie to prawo że z naszych pieniędzy są finansowane kościelne szkoły. Z naszych podatków. Hańba. Brzydkie państwo.

2019.04.13 09:06:06

Jestem mieszkańcem Kielc i nikogo nie upoważniałem do wypowiedzi w tej sprawie w moim imieniu. Szkoły Nazaretanek to Nr 1 w Kielcach i proszę im nie przeszkadzać. Wiadomo było, że Wenta nie ma pojęcia w co się ładuje (sam to zresztą jeszcze przed wyborami jasno powiedział). Suchański bezwzględnie wykorzystuje nijakość Wenty i szykuje się na jego miejsce. Trudno nie mówić Lubawski wróć chociaż to nie możliwe. Pozdrawiam kieleckich wyborców którzy nie głosowali w trakcie ostatnich wyborów za tylko przeciw.

2019.04.13 08:46:17

Niestety w samorządzie brak Bogdanowi elementarnej wiedzy. W tej walce wywiewnej przez niego na oświadczenia wyraźnie widać, że Suchański ma racje. Nawet Wojda z KO pod urzędowym postem to przyznaje.

2019.04.13 08:09:42

I ja i moi znajomi, a to spory krąg, na pewno nie zagłosujemy na K. Suchańskiego. Postrzegaliśmy go jako odnowę, opozycję dla PiSowskieog rozdawnictwa, kogoś kto zadba o miasto a okazał się... nie ma co zagłębiać się w tak chwiejny, interesowny rezultat.

2019.04.13 07:48:46

To co odstawia Suchański to jest żenada. Tylko konflikty i konflikty. Nie wiem czy to ta Kwietniak trzyma go ostro pod pantoflem i manipuluje, bo zanim się z tą blondynką zszedł jako tako funkcjonował. Teraz widać, że Suchański robi wszystko co mu karze jego kobieta... Zero własnej inicjatywy. Szkoda tylko, że działa na szkodę miasta. Widać zresztą po głosowaniu - najpierw gada jedno, potem głosuję na szkodę miasta...

2019.04.13 00:52:54

miasto nazywa sie KIELCE,,a wiec ,,PREZYDENT M.KIELCE,, a piszecie Kielc--nie ma miasta Kielc,,sa KIELCE,,

2019.04.13 00:14:56

Szkoły publiczne mają użyczenie bo nie pobierają czesnego cała sprawa nie wiadomo o co

2019.04.13 00:11:20

Po co było wywoływać tą awanturę? Trzeba nauczyć się podejmować decyzje samodzielnie, przekonać radnych do słusznych rozwiązań i tyle

2019.04.13 00:08:03

Może najpierw audyty rozliczenie poprzedniej ekipy a potem realizacja wyborczych obietnic...

2019.04.13 00:02:04

Panie Prezydencie, bardzo współczuję położenia, oni Pana zaszczują. Trzeba pokazać siłę i władzę, nie wolno okazywać słabości przeciwnikom. Upublicznienie kto jak głosował -jasne i klarowne. Nawet nie trzeba komentować.

2019.04.12 23:45:48

Nie wiem co się tak czepiacie Suchańskiego. Oglądałem całą sesje i miał najbardziej merytoryczne wystąpienie. Nikt nie potrafił zbić mu argumentów.

2019.04.12 23:43:31

Jakby nie patrzeć to Suchański ma racje i jest merytoryczny. Natomiast Wenta zbyt bardzo porywczy jak za czasów kiedy był trenerem.

2019.04.12 22:13:43

Suchański i Kwietniak do roboty, pouczyc się jeszcze trochę należy, to ostatnie podrygi tałatajstwa, żenada

2019.04.12 22:09:41

Jestem za Prezydentem, a zawiódł mnie kompletnie Suchański i radna Kwietniak, na którą zresztą głosowaliśmy. Takiego błędu już nie popełnimy. Z wyników głosowania podoba nam się postawa tylko radnych Marcina Chłodnickiego, Katarzyny Czech-Kruczek, Agaty Wojda, Karola Wilczyński, Katarzyny Zapały oraz Anny Kibortt. Pan Suchański przeszedł na stronę PIS-u i nadal mamy w mieście Kleryków. Bardzo nam przykro.

2019.04.12 21:33:46

Uff. Czyli jest szansa, ze w końcu temat został zamknięty. I rekrutacja ruszy zgodnie z oczekiwaniami. Jaka ulga dla dzieci i rodziców, że nie będą musieli zmieniać szkoły po dwóch latach bo ktoś postanowił zrobić zamieszanie. Czyli dzieci, które rozpoczęły naukę będą mogły ją kontynuować, a rekrutacja do liceum ruszy zgodnie z zapowiedziami. I komu potrzebna była ta niepotrzebna walka kosztem tylko dzieci

2019.04.12 21:30:50

Nie zgadzam się, jako mieszkaniec i podatnik Miasta Kielce, na darmowe użyczenie budynków organizatorom, określającym się jako ORGANIZACJA WIARY, wybudowanych za pieniądze mieszkańców Kielc (PRZECIWNI pedofilom kościelnym). Wybudujcie, działacie. Należy WAM się? To samo należy się się wierzącym w innych BOGÓW!!!!!!!!!!!! a WY tylko chceCie reprezentować jednego! Którego? WIELMOŻNI pośrednicy uprawiają PEDOFILIĘ!!!!!!!!!!!!!!!!! Nazaretanki też trafią do PIEKŁA. Tylko jeden problem. One w to wszystko też nie wierzą!!!!!!!!!!!!!!!!! Jest taka szansa - wykorzystują. Działacie SIOSTRY! Na "SEKSMISJI" TO JUŻ BYŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2019.04.12 21:16:57

Ciągle powtarza durny argument że miasto dokłada 170tys zł do uczniow z poza Kielc w tej szkole. Proszę napisać ile miasto dopłaca do takich uczniów z poza Kielc w podstawówkach prowadzonych przez miasto. Jest ich tam 15% wg danych miasta. Ile to milionow? Równość i transparentnosc wymaga chyba żeby do ich też nie dokładać? Chyba że jednak chodzi o coś innego...

2019.04.12 21:08:44

Panie Suchański, ile byś Pan nie napisał tych pseudo mądrych zdań to i tak nie ukryjesz, kim tak naprawdę Pan jesteś. Politykierem, który dla doraźnych celów będzie się zwąchiwał z tymi, przeciwko którym szedł do wyborów. Uroczyście oświadczam, że nigdy więcej na Pana nie zagłosuję.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3